Landskapsarkitekt som en yrkestitel tillkom under 1800-talet när arkitektyrket delade sig i tre grenar; byggnadsarkitekt, landskapsarkitekt och inredningsarkitekt. Senare har även planarkitekt tillkommit. Det var amerikanen Frederick Law Olmstead som första gången använde titeln landskapsarkitekt då han 1857 ritade Central Park i New York. Under den kraftiga befolkningsökningen i mitten till slutet av 1800-talet uppstod ett större behov av att planera markområden och denna del av arkitektyrket växte då fram till att bli en egen gren inom arkitektur. (Ritning över Central Park ovan och Villa Garzoni, Collodi nedan) 

För att bli landskapsarkitekt krävs en 5-årig universitetsutbildning. Utbildningen liknar byggnadsarkitektutbildningen i innehåll och upplägg, men skiljer sig i material och tillämpning. En landskapsarkitekt blir under utbildningen tränad att kunna ta sig an alla sorter och storlekar av utemiljöprojekt, från ritning av privatträdgårdar, parker, stadsdelar, industriområden, till regional planering. I en värld med stark befolkningstillväxt och ett växande miljötänk spelar landskapsarkitekten en nyckelroll för att skapa hållbara trivsamma samhällen. I utbildningen ingår bl a arkitekturhistoria, byggnadsteknik, landskapsdesign, ekologi, landskapsanalys, materialkunskap, botanik, byggnadsprocess, formlära och juridik. 

'För att skapa optimala lösningar vid nybyggnation eller renoveringar är det viktigt med ett bra samarbete mellan de olika arkitektyrkena. En byggnadsarkitekt är utbildad att projektera byggnader, en landskapsarkitekt att projektera utemiljöer där placering av byggnader även ingår, en inredningsarkitekt att projektera invändigt. Ofta kallas landskapsarkitekten in i ett för sent skede i byggprocessen, när ytorna redan har dedikerats av byggnadsarkitekten. Optimalt är om alla tre professioner kallas in samtidigt i inledningsskedet. '

För att lättare kunna särskilja vem som gör vad inom trädgårdsbranschen och för att säkerställa att man får den kompetens man är ute efter så ges här en beskrivning av de olika inriktningarna man hittar i Sverige:

Landskapsarkitekt: 5-årig utbildning på universitet med inriktning på ritning (gestaltning och projektering) och utveckling av offentliga utemiljöer och privatträdgårdar

Landskapsingenjör: 3-årig utbildning på universitet med inriktning på byggnation och skötsel av utemiljöer

Trädgårdsingenjör: 3-årig utbildning på universitet med inriktning på odling och produktutveckling av växter 

Trädgårdsmästare: 2-årig utbildning på yrkesskola med inriktning på skötsel och odling av växter

Trädgårdsdesigner eller trädgårdsarkitekt: Kräver ingen utbildning, titeln är fri

© all rights reserved Anna Carolina shine Landskapsarkitekt

Telefon: 0730 - 78 26 31